BEMUTATKOZÁS            TANFOLYAMOK            TANÁROK            KÖNYVEK           CIKKEK           KAPCSOLAT           KONZULTÁCIÓ           KÖZÖSSÉG  
 

 

__Bemutatkozás_________

_____________________________

"Mint minden komplex kérdéskörrel foglalkozó tudományos területen (pl. a pszichológiában), az asztrológiában is különbözőek a felfogások az egyes módszerek tekintetében. A felfogások közül sok egyes asztrológusok tapasztalatain alapszik. Ezért egyetértünk abban, hogy szükséges az ilyen tapasztalatok kicserélése, összehasonlítása, és tudományos vizsgálata. Így az asztrológia úgy jár el, ahogyan az más tudomány- és szakágban is a gyakorlat."

 

 

__ETIKAI KÓDEX_______________________________________________

 

A hazai asztrológiai életben is egyre erőteljesebben vetődik fel az igény az asztrológusok tevékenységének etikai szabályozása iránt. Az etika kérdése természetesen külföldön is fontos probléma. Németországban egy konkrét ügy kapcsán bírósági ítélet állapította meg, hogy mindenkinek joga van az "asztrológia művészetének szabályai szerinti legmagasabb szintű szolgáltatásra". A nagy nemzeti asztrológiai egyesületek és szövetségek pedig etikai kódexeket dolgoztak ki, melyekben szabályozták tagjaik feladatait és kötelességeit az ügyfelekkel, és a szakmával szemben.

Úgy gondoljuk, itthon is elérkezett az idő, amikor a komoly hazai asztrológusoknak meg kell alkotniuk saját etikai szabályzatukat, és határozottan fel kell lépniük az asztrológiával visszaélők ellen. Ötletadóként álljon itt a Svájci Asztrológia Szövetség (SAB) etikai kódexe:

dr. Szepesi János

_A SAB ETIKAI KÓDEXE_________________________________________________________

 

Titoktartás, elkötelezettség és gondosság a tanácsadásban

Titoktartás: Minden SAB-tag kötelezi magát, hogy a tanácsadás során tudomására jutottakat sem harmadik személynek nem adja tovább, sem saját javára nem használja fel.

Egységes tanácsadás: Minden SAB-tag egy egységes, pszichológiai orientációjú asztrológiát művel és - saját lehetőségei keretén belül - szembefordul minden szélhámossággal és az asztrológiával való visszaéléssel.

Kifogástalan számítások: Minden SAB-tag megbizonyosodik a neki megadott adatok helyességéről és hitelességéről, és a munkáját csillagászatilag kifogástalan számításokra alapozza. A kifejtés minden olyan elemét, amely nem az alaphoroszkópra vezethető vissza, mint ilyet kell közölni.

A szülött figyelembevétele: A SAB-tagok figyelembe veszik a szülött életkörülményeit (biográfiáját), és ezt beépítik a születési horoszkóp kifejtésébe.

Felelősségteljes kifejtés: A felhasznált prognózis-módszerekkel a pszichológiai asztrológia értelmében óvatosan és felelősségteljesen kell bánni. A SAB-tagok kijelentéseiket úgy fogalmazzák meg, hogy azt ne lehessen "elkerülhetetlen sorsként" érteni.

Horoszkóp, mint segítség az életben: A SAB-tagok az egyéni születési horoszkópot olyan eszköznek tekintik, amelyet az emberi jellem megértéséhez és az életben való boldoguláshoz nyújtott segítségként használnak fel az 1948. december 10-i Emberi Jogok Általános Nyilatkozata 1. cikke értelmében: "Minden ember igényli az egyenlő jogokat és a szabadságot. Az emberek jogaikban és méltóságukban egyenlőnek születnek, az értelem és a tudat adottságával, egymással a testvériesség szellemében viselkednek."

Alapelvek, kutatás és tudományosság

A személyes szabadság támogatása: A SAB tagjai olyan egységesen orientált asztrológiát képviselnek, amelynek legfontosabb célja, hogy az klienseket nagyobb önmegismeréshez segítse, hogy ezáltal a személyes szabadságukat és fejlődésüket előmozdítsa.

A tapasztalati tudomány egyedi módszereket feltételez: A SAB-tagok az asztrológiát tapasztalati tudományként határozzák meg. Tudatában vannak annak, hogy a születési horoszkóp egy élő emberre vonatkozik, aki mint ilyen, nem tudományos szempontok szerint előreláthatóan reagál, hiszen - ellentétben a kémiai elemekkel és a fizikai erőkkel - lelke van, és egyforma hatások estén is újra és újra különbözőképpen viselkedhet. Ezért az asztrológiai kutatást nem lehet a természettudományi rendszerek közé besorolni, hanem annak saját, egységes, szervesen felépített, és a humán tudományok alapján működő bizonyítási módszereket kell kidolgoznia. A SAB-tagoknak ezért nem kell alávetniük magukat a természettudományok vagy a statisztika bizonyítási kényszerének.

Szaktudás és továbbképzés: A SAB-tagok kijelentéseiket a legjobb tudásuk és akaratuk szerint fogalmazzák meg, és emellett tudatában vannak egyéni lehetőségeiknek és korlátaiknak. Minden SAB-tag tudja, hogy minden szakmai ismeret ellenére tudását tovább kell fejlesztenie, és az sohasem lehet tökéletes és teljes.

Fordította: Dr. Szepesi Valéria 

(Megjelent: Meridián I/2. szám)

 

 

_ASZTROLÓGIAI EGYESÜLETEK 7 TÉZISE AZ ASZTROLÓGIÁRÓL_______________________

 

1984-ben Luzernben az Asztrológiai Világkongresszuson a legjelentősebb asztrológiai szervezetek, szövetségek egy alapokmányt fogadtak el, mely hét pontban rögzítette mindazt, ami az asztrológia fogalmához, a fogalom pontos meghatározásához tartozik.

1. tézis: Az asztrológia az emberiség legrégebbi tipológiája, és egyúttal az ember testi, lelki és szellemi megjelenési formájának legősibb tanítása. Ez a naprendszerünk térbeli viszonyainak és az időbeli folyamatainak a kifejtése, azaz: ez az egyetlen olyan tudományág, mely az égitestek mozgásából és naprendszerünk meghatározott pontjaiból indul ki az ember lényegi vonásainak meghatározásakor. Az asztrológusok számára a legmeghatározóbb időpont az a pillanat, amikor egy folyamat elkezdődik; az önálló emberi élet esetében ez a születés pillanata. Ezen pillanat kozmikus helyzetének struktúrája visszatükrözi az ekkor elkezdődő teljes folyamat struktúráját.

2. tézis: Naprendszerünk égitesteinek konstellációja minden pillanatban egy alakzatot alkot. Az asztrológusok munkája ezen alakzat jelentésének megfejtéséből áll. Az asztrológiai prognózis ennek az alakzatnak az égitestek mozgása következtében bekövetkező változásainak értelmezésén alapszik.

3. tézis: Az említett összefüggés létezése olyan realitás, mely az empirikus-tudományos vizsgálat számára elvben hozzáférhető, ahogyan ezt egy sor igen gondosan végrehajtott tudományos vizsgálat a legutóbbi időben egyértelműen bizonyította.

4. tézis: Azt, hogy ennek az összefüggésnek milyen a természete - pl. hogy ez az égitestek fizikailag kimutatható hatása, vagy inkább egy kozmikus analógiaelv hatása - a tudomány mai állása szerint nem eldönthető. A kozmikus folyamatok tisztán fizikai jellegű befolyásai a földi folyamatokra (melynek legszembetűnőbb példája az évszakok változása, vagy a tengerek ár-apálya) önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a komplex kozmikus-földi összefüggéseket asztrológiai értelemben átfogóan megmagyarázzák.

5. tézis: Mint minden komplex kérdéskörrel foglalkozó tudományos területen (pl. a pszichológiában), az asztrológiában is különbözőek a felfogások az egyes módszerek tekintetében. A felfogások közül sok egyes asztrológusok tapasztalatain alapszik. Ezért egyetértünk abban, hogy szükséges az ilyen tapasztalatok kicserélése, összehasonlítása, és tudományos vizsgálata. Így az asztrológia úgy jár el, ahogyan az más tudomány- és szakágban is a gyakorlat.

6. tézis: A horoszkóp az ember születésének pillanatában naprendszerünk égitesteinek konstellációit grafikusan ábrázolja. Úgy ábrázolja a konstellációt, amilyennek az a megfigyelő számára a születési helyről látszik. Ez okból a horoszkópot geocentrikusan számítjuk ki.

Az állatöv az asztrológus számára mérőeszköz. Ez az úgynevezett Kos-pontban kezdődik (a két napéjegyenlőségi pont egyikén). Itt kezdődik a Kos jegye, az állatöv 12 jegye közül az első. Az asztrológusok már az ókor óta tudják, hogy ez a Kos-pont (a föld tengelyének imbolygó mozgása következtében, a precesszió miatt) az álló helyzetűnek tekintett állócsillagokhoz képest vándorol, és emiatt a tropikus állatöv állatövi jegyei és a sziderikus állatöv csillag képei nem fedik egymást.

Az évezredek alatt szerzett tapasztalatok azonban megmutatták, hogy naprendszerünk égitesteinek helyzete a tropikus állatövön találó megállapításokhoz vezet. A Kos- pont vándorlása a sziderikus állatövön azonban kapcsolatba hozható a Földünkön bekövetkező korszakváltásokkal. Egy teljes kör megtétele kb. 26000 évig tart. Ezt az időszakot plátói világévnek nevezik.

7. tézis: Minden asztrológiai megállapításra érvényes, hogy strukturális azonosságokon alapszik. Egy struktúra megnyilvánulása sokféleképpen valósulhat meg. Az ember pl. sokféleképpen rajzolhat háromszöget, de a háromszög mindig másféle, mint a négyszög. Így minden struktúra különböző módon, de nem tetszőleges módon realizálódik.

A hétköznapi tudatban e struktúra és a hozzá társított megvalósulás közötti különbség látszólagos ellentmondást vált ki az akarat szabadsága és a determináltság között: valójában a struktúra determinált, annak megvalósításában azonban az ember szabad. Emiatt a kifejtésben világos határvonalai vannak a megállapításoknak: egy ember színvonaláról (pl. az intelligenciájáról) nem nyilatkozhatunk, de annak struktúrájáról (pl. hogy ez az intelligencia inkább elméleti, vagy inkább gyakorlatias) igen. A prognózisban sem meghatározható a konkrét esemény, hanem annak a struktúra szempontjából adott jelentősége, mely különböző, értelemszerűen azonos eseményben nyilvánulhat meg. A prognózisnak tehát figyelembe kell vennie a meghatározott környezetet, ill. környezeti szituációt, mint pl. a szülői ház, szociális, politikai helyzet, ill. más körülmények. A születési képlet kifejtése segítséget jelent az önismeret útján, és az ember tehetségeinek és fejlesztésre szoruló területeinek meghatározásában.

Ezen tézisek meghatározása az alábbi asztrológiai egyesületek együttműködésével történt:

Astrologische Studiengesellschaft e. v:

Deutscher Astrologen Verband e. v:

Kosmobiologische Akademie Aalen e. v:

Kosmobiosophische gesellschaft e. v:

Schweizer Astrologenbund (SAB)

Berufsverband Astrologische Psychologie (API)

 

(Megjelent: Meridián I/2. szám)

 
     
         
 

|    [Kezdőlap]

  |   (C) 2008 Rákos Péter    |   Humanisztikus Asztrológia |   [Partner oldalak]   |    [Lap tetejére]